websejlerWebsejler

dansk sejlunion

dmi

roennerhavn1

Rønnerhavnen

Referat fra Generalforsamling i Rønnerhavnens bådelaug d. 13.03.17

 

1.    Valg af dirigent

Kim Hoppe

 

2.    Bestyrelsens beretning  for det forløbne år.

Vores formand Tommy M  Hansen meddelte ved åbningen af  generalforsamlingen at han fandt tiden inde til at trække sig som formand.

Tommy aflagde årsberetningen. Se vedhæftet fil der er gået i foreningen.

Beretning er vedlagt som vedhæftet fil

 

3.    Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.

Kasserer Peter Sørig fremlagde regnskabet.

Der var 55 betalende medlemmer  i  2016.

Året 2016 endte med et minus på 387,36 kr. Samlet indestående i bank 20.949 kr.

Regnskabet blev godkendt


4.    Behandling af eventuelt indkomne forslag

Ingen forslag var indkommet

 

5.    Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget at fortsætte årskontingent på 250,00 kr.

7.    Valg af formand (lige årstal)

Tommy M. Hansen fratræder som formand .

Leon Moric modtog valg som formand.

 

 Valg af kasserer .

Peter Sørig modtog ikke genvalg.

Bente Thorning Jensen modtog valg som kasserer

8.    Valg af den øvrige bestyrelse 2 på ulige år.

Søren Svendsen modtog genvalg

Henrik Trolle modtog valg

 

9.    Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

Michael Haller modtog valg.

 

10.  Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

Peter Sørig og Marianne Moric.

Henrik Holm modtog genvalg som revisor suppleant.

 

11.  Eventuelt

Forespørgsel angående "projekt " ny klubhus. Kim  Hoppe kunne meddele at det er desværre er skrinlagt.

 

Frihavnsordning: Tommy har haft kontakt til Versterø havn og afventer positiv tilbagemelding i løbet af foråret.

 

Kim Hoppe vil tage kontakt til sergentskolen med forespørgsel om vi kunne komme op og prøve svømmehallen, for at få kursus i søredning.

  

Vild med Vand

Landsdækkende aktivitet på danske havne d. 10.06.17.

Rønnerhavnens bådelauge vil deltage med 2 både.

Hvis der er flere der ønsker at deltage kontakt undertegnede senest d. 23.03.17

 

Havfruerne har igen i år haft nogle hyggelige aftner i vinterhalvåret 2016 / 17    

 

Arrangement "Trim af sejl" arrangeret Træskibs forening blev godt besøgt også af medlemmerne fra Rønnerhavnens bådelaug.

 

Vi takkede Tommy og Peter for deres mange aktive år i Rønnerhavnens Bådelaug.

De har begge formet og bidraget til det gode sociale fællesskab, vi i dag nyder godt af.

Tommy var med til at starte Bådelauget og har igennem alle 15 år været formand.   

 

Aftenen blev afsluttet med kaffe, kage og en enkelt pilsner til de kreative og engagerede deltager i generalforsamlingen.

Det glæder os endnu engang  i bestyrelsen at mange af vores medlemmer mødte op til generalforsamlingen.

 

Vi hilser vores to nye medlemmer Leon Moric og Henrik Trolle velkommen i bestyrelsen, og ser frem til at godt samarbejde.

 

Sidst men ikke mindst ser alle vi i Rønnerhavnens Bådelauge frem til en rigtig god sejlersæson, med masser af sol, vind og varme.

 

 Referant :

 Bente Thorning Jensen 

 
 
 
 
Referat fra Generalforsamling i Rønnerhavnens bådelaug d. 07.03.16
 
1.    Valg af dirigent
Kim Hoppe
 
2.    Bestyrelsens beretning  for det forløbne år.
Vores formand Tommy M  Hansen aflagde årsberetning om året der er gået i foreningen.
 
Beretning er vedlagt som vedhæftet fil
3.    Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
Kasserer Peter Sørig fremlagde regnskabet.
Der var 54 betalende medlemmer  i  2015.
Året 2015 endte med et minus på 378 kr. Samlet indestående i bank 21 336 kr. 
Regnskabet blev godkendt
 
4.    Behandling af eventuelt indkomne forslag 
Ingen forslag var indkommet
 
5.    Fastsættelse af kontingent 
Det blev vedtaget at fortsætte årskontingent på 250,00 kr. 
 
7.    Valg af formand (lige årstal)
Tommy Hansen modtog genvalg
 
8.    Valg af den øvrige bestyrelse 1 medlem (2 på ulige år, 1 på lige år)
Christian Vestergård afgår og Ole Guldsmed blev valgt ind i bestyrelsen.
Vi takker Christian Vestergård for hans mange aktive år i Rønnerhavnens Bådelaug. 
 
9.    Valg af 1 suppleant til
Kurt Simonsen modtog genvalg
 
10.  Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
Genvalg til Marianne Carlsen og Marianne Moric afløser Søren Vester 
Henrik Holm modtog genvalg som revisor suppleant.
 
11.  Eventuelt
Det var ønske om svømning i vinter halvåret for medlemmer af Bådelauget.
Orientering fra Bente Th. Jensen.
Det bliver meget vanskelig at få en god tid i svømmehallen, men det er muligt at vi kan kontakte Frhvn roklub og derigennem betale 300,00 kr for vinterhalvåret 2016 / 2017. Frhvn roklub har 2 baner som kan benyttes. Ønskes nærmere info kontakt mig.
 
Forslag om bustur for Bådelaugets medlemmer til Bådmesse  i Fredericia næste forår. 
Det var interesse blandt medlemmerne. Pris på bus og hvor mange der måske er interesseret vil bestyrelsen vende tilbage med når tiden nærmere sig.
 
Henrik Trolle havde forslag til kursus i kapsejlads for medlemmerne.
Det bliver undersøgt om det kunne være sponsorater til at støtte kursus eller støtte fra  Nord Østjysk kreds
 
Orientering fra bestyrelsen angående Frihavns ordning. 
Rønnerhavnen er fra og med i år medlem af Frihavnsordningen, det vil sige at man kan besøge de havne der er medlem af denne ordning mod en mindre betaling. Se  frihavne.com 
Frihavnsmærke kan købes på Rønnerhavnens Havnekontor fra 15-04-2016 pris 10 kr.
Husk: Hvis du ønsker plads når du kommer til en ny havn så gælder det samme når vi modtager gæster i vores havn.
 
Vi skal samtidig opfordre medlemmer til at opsætte Fri / Optaget  ( Rød / Grøn ) skilte på deres pladser. 
Skilte kan udleveres fra Rønnerhavnens Havnekontor fra d.d.
   
 
Aktiviteter i foråret 2016
 
Tilriggerfest afholdes dato 30.04.16
 
Pinseturen går til Ålbæk 
 
Havfruerne tog i vinter initiativ til SRC radiokursus. Kursusset blev afholdt på Skipperskolen Skagen.
Vi var 10 deltager hvoraf  9  var fra Rønner havnens Bådelaug og 1 deltager fra Søsportshavnen.
 Alle gennemførte kursusset fik  bestået eksamen og har nu certifikat til betjening af maritime VHF-radioanlæg (SRC)      
 
Forslag til aktiviteter for vinterhalvåret 2016 / 2017
GPS navigation
Sejlads i den svenske skærgård
Trim af sejl 
 
Aftenen blev afsluttet med kaffe , kage og en enkelt pilsner til de kreative og engagerede deltager i generalforsamlingen.
 
Det glæder os endnu engang i bestyrelsen at 21 af vores medlemmer mødte op.
 
Alle os i bestyrelsen vil naturligvis arbejde på at imødekomme de ønsker og forslag der kom frem, og håber på at vi igen i år får en rigtig god sæson i Rønnerhavnens Bådelauge.
 
Referant Bente Thorning Jensen
 
 
 
 
 
Frederikshavn 07-03-2016
 
Årsberetning for 2015 - Rønnerhavnens Bådelaug
 
2015 var et år mange ser tilbage på med vemod, regn, vind, og ingen sol, men vi skal huske at vi alle kom gennem 2015 med godt humør og stor vilje til at få solen til at skinne alligevel.
 
Som vi husker så har vi haft flere gode oplevelser, tilriggerfest med stor fremmøde og masser af Øl, pinsetur til Aalbæk også med stor deltagelse, sensommertur også til Aalbæk også der med stor 
fremmøde og masser af Øl og besøg på Det Bette Ølhus. Vi havde også en fin afriggerfest dejligt at se så mange medlemmer der støtter op om vores arragement.
 
2015 var også et år hvor flere medlemmer skiftede båd, nogle fra sejl til motor, nogle fra sejl til sejl bare i en større udgave, men det bedste var at vi stadig for flere medlemmer til Bådelauget, det 
viser at klubben har sin berettigelse til at fremme det sociale i havnen.
 
I Bådelauget har vi nogle aktive piger ( fruer ) som viser at sammenhold også om vinteren er vigtigt. De holder klubaften en gang om måned med kaffe og The og ikke mindst hvor de hygger sig 
og planlægger nye tiltag for den kommende sommer. Som et af deres tiltag i 2015 er at de har taget kontakt til Skagen Skipperskole hvor de starter på VHF radio kursus i 2016 sammen med 
nogle modige mænd, jeg ønsker dem held og lykke Som afslutning vil jeg ønske alle en god sommer og håbe de vil nyde livet i havnen og på havet.
 
Sejlerhilsen
 
Formand
Tommy Hansen
 
 
 
 
Referat fra Generalforsamling i Rønnerhavnens bådelaug d. 23.02.15
 
1.    Valg af dirigent
Jacob Andersen
 
2.    Bestyrelsens beretning  for det forløbne år.
Vores formand Tommy M  Hansen aflagde årsberetning om året der er gået i foreningen.
Beretning er vedlagt som vedhæftet fil
 
3.    Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
Kasserer Peter Sørig fremlagde regnskabet.
Der var 50 betalende medlemmer  i  2014.
Året 2014 endte med et plus på 2442 kr. Samlet indestående i bank 21 714 kr
Regnskabet blev godkendt. Se vedhæftet fil
 
4.    Behandling af eventuelt indkomne forslag
Ingen forslag var indkommet
 
5.    Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget at fortsætte årskontingent på 250,00 kr.
 
7.    Valg af kasserer (ulige årstal)
Peter Sørig modtog genvalg
 
8.    Valg af den øvrige bestyrelse 3 medlemmer (2 på ulige år, 1 på lige år)
Søren Svendsen og Bente Thorning Jensen modtog genvalg
 
9.    Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Kurt Simonsen modtog genvalg
 
10.  Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
Marianne Carlsen  og Søren Vester modtog genvalg.
Henrik Holm modtog genvalg som revisor suppleant.
 
11.  Eventuelt
Der blev spurgt fra bestyrelsen om medlemmerne stadig finder vores medlemskab i sejlerunion attraktiv.
Der var bred opbakning til at Rønnerhavnens Bådelaug  stadig er medlemmer.
 
Christian Vestergård orienterede fra hans sidste møde i Rønnerhavnensforeningen. 
 
Sankt Hans aften 2015
Der arbejdets på at få et arrangement op at stå hvor alle foreningerne i Rønnerhavnensforeningen skal byde ind med frivillige der vil hjælpe til at få arrangementet til at kører
3 medlemmer meldte sig til denne opgave.
Henrik Trolle, Erik Hjørringgård og Henrik Jensen.
 
Forslag til videre arbejde i Rønnerhavnsforening
Det blev efterlyst bedre orientering til havnens brugere før der bliver indkøbt nyt dyrt materiel til havnen. Her tænkes bla på indkøb af ny kran sidste år.
Broformand til hver bro.
Ankerbøjer til gæstesejler så de ikke skal bruge deres hækanker
Forbedring af Wi-Fi anlæg så det kan nå ud til alle pladser.
 
Klubhusudvalget orienterede
(Repræsentanterne fra Rønnerhavnens Bådelaug Jacob Andersen og Henrik Holm).
Der blev uddelt skitse tegning og forslag til nyt klubhus.
Der var en ivrig debat angående dette og mange ideer blev fremlagt.
Jacob og Henrik tager disse forslag og inspiration med til næste møde i klubhus udvalget  
 
Aftenen blev afsluttet med kaffe , kage og en enkelt pilsner til de kreative og engagerede deltager i generalforsamlingen.
 
Det glæder os endnu engang  i bestyrelsen at så mange af vores medlemmer mødte op.
Alle os i bestyrelsen vil naturligvis arbejde på at imødekomme de ønsker og forslag der kom frem, og
håber på at vi igen i år får en rigtig god sæson i Rønnerhavnens Bådelauge.
 
Referant Bente Thorning Jensen
  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Referat fra Generalforsamling i Rønnerhavnens bådelaug d. 17.03.14
 
1.    Valg af dirigent
Laurids Korsgaard blev valgt som dirigent
 
 
2.    Bestyrelsens beretning  for det forløbne år.
Vores formand Tommy M Hansen aflagde årsberetning om året der er gået i foreningen.
Vi har fået nye medlemmer som er blevet taget godt imod og føler sig velkommen.
Havfruerne har formået vinteren igennem at mødes hver måned til en god snak, hvilket mændene i klubben desværre ikke har formået.
Hæderspokalen gik Ole Olsen. Ole er en af de personer der altid er hjælpsom og som tager godt imod nye medlemmer, hvilket han skal have stor tak for.
Rønnerhavnens Bådelaug`s hjemmeside er der mange som vil misunde. Den er vi stolte af.
Tak til Marianne Carlsen og Søren Svendsen for opdatering og kreative indslag.  
  
3.    Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
Kasserer Peter Sørig fremlagde regnskabet.
Der har været svigtende indbetalinger af kontingenter. Der var 52 betalende medlemmer i 2013.
Året 2013 endte med et lille minus på ca 900 kr

4.    Behandling af eventuelt indkomne forslag
Ingen forslag var indkommet
5.    Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget at fortsætte årskontingent på 250,00 kr.

6.    Valg af formand (lige årstal)
Tommy M. Hansen modtog genvalg
 
7.    Valg af kasserer (ulige årstal)
 
8.    Valg af den øvrige bestyrelse 3 medlemmer (2 på ulige år, 1 på lige år)
Christian Vestergård modtog genvalg
 
9.    Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Kurt Simonsen modtog genvalg
 
10.  Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
Bent Madsen ønskede ikke genvalg. Marianne Carlsen blev valgt og Søren Vester modtog genvalg.
Henrik Holm modtog genvalg som revisor suppleant.
Vi takker Bent Madsen for hans indsats i bådelauget.
 
11.  Eventuelt
Der var ønske om fast dato for Tilrigger - og afriggerfest.
 
Tilriggerfest lørdag d .3 maj 2014
Første lørdag i maj måned holder vi Tilriggerfest.  HUSK! det gør vi også på samme tid næste år - forudsat at der ikke kommer en helligdag i vejen så flyttes Tilriggerfesten til lørdagen efter.  
 
Afriggerfesten d. 4 oktober 2014
Første lørdag i oktober måned holder vi Afriggerfest   HUSK det gør vi også på samme tid næste år.
 
Pinsetur lørdag d 7-8-9 juni 2014
Det blev vedtaget at turen går til Sæby. Tommy har aftalt med havnefogeden at vi får 30% i rabat ved fælles betaling.
 
Sankt Hans d 23 juni 2014
Hygge ved klubhuset med grill og bål
 
Ålbækturen afholdes d 30-31 august 2014.
 
Den nye indkøbte kran på havnen blev drøftet.
Henrik Kristensen har lavet beregning med nuværende bredde 2,4 meter på åget.
En båd på 5 tons og bredde på 3,25 m vil med kranens løft give et tryk på 300 kg på fribord.
Havnefoged Johannes Frøstrup meddelte ved Rønnerforeningens generalforsamling d. 19.03.14 at der bliver indkøbt ny afstandsåg så løftet bliver bredder og dermed undgåes at bådene bliver klemt
 
Aftenen blev afsluttet med kaffe og kage og hyggelig komsammen som altid.
 
Det glæder os i bestyrelsen at så mange af vores medlemmer mødte op til generalforsamlingen
Alle os i bestyrelsen vil naturligvis arbejde på at imødekomme de ønsker og forslag der kom frem, og
håber på at vi igen i år får en rigtig god sæson i Rønnerhavnens Bådelauge.
 
Referant Bente Thorning Jensen
Gå til toppen
Copyright © 2021 Rønnerhavnens Bådelaug. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.